31 januari 2009

Låt det säga klick!


C:a 5 mil NO från Göteborg, i Risveden som ligger i Ale kommun, finns Verles gammelskog. Det är ett mycket vackert äldre 82 ha stort barrskogsområde uppblandad med olikåldrig blandskog, lättframkomlig för det rörliga friluftslivet. I över 20 år har den lokala SNF-gruppen i Ale jobbat för att bevara detta skogsområde, som till stor del är klassad som naturvärdesobjekt av skogsstyrelsen, och vissa delar uppfyller dessutom kraven för nyckelbiotop enligt såväl Skogsstyrelsen som Länsstyrelsen. Vidare uppger Ale kommun i sin naturvårdsplan från 2007 att skogen är ett särskilt värdefullt naturområde med höga och unika naturvärden.

Verle gammelskog hyser många fågelarter typiska för biotopen. Här finns orre, större hackspett, mindre hackspett, tretåig hackspett, talltita, tofsmes, gök, storlom, ormvråk och stjärtmes. Här spelar tjädern, fiskgjusen bygger bo, och i skymningen hörs sparvugglan och pärlugglan ropa.

Bland de skyddsvärda växtarterna återfinns glansfläck, rostfläck papillav, barktrapelia, grynig blåslav, havstulpanlav, brunpudrad nållav, spindelblomster, klockpyrola, nålstarr, granspira, korktaggsvampar och rödgul trumpetsvamp.

Nu pågår en intensiv kamp att försöka rädda denna miljö. Stiftelsen som driver frågan har tid på sig fram till den 19 mars 2009 med att få ihop nog med pengar för att rädda gammelskogen från avverkning. Organisationen "Ett klick för skogen" har lyckats utverka en respit för förhandlingar med markägaren, annars skulle skogen ha blivit fälld redan i vintras - detta eftersom inga myndigheter har nog medel för att kunna bevara den avverkningsanmälda skogen.

Ett övertag av Verles gammelskog kommer att kosta 7 450 000 kronor, inklusive lagfart och övriga kostnader. Om inte kampanjen lyckas samla in nog med pengar innan tiden löper ut kommer Ett klick för skogen att bli av med sin sin handpenning (ca 10%), samt att skogen kommer att återgå till skogsägaren som då avser att avverka den omgående.

Hur kan vi då hjälpa till med att stötta räddningsprojektet? Jo, genom sponsoravtal får Ett klick för skogen bidrag efter antalet klick på hemsidan. Ett klick för skogen per dag är vad det är tillåtet för oss besökare att göra, vilket inte kostar oss något, men som betyder mycket för skogen. Vill man sedan bidra ytterligare genom att köpa träd eller produkter kan man förstås även göra det, men det är alls inget "krav". Hoppas nu att du liksom jag trycker på för Verles gammelskog! Vi är inte ensamma - igår gjordes 25020 tryck från sådana som liksom oss vill engagera sig för detta skyddsvärda naturområde. Men ännu är man långt från målet - i kassan finns för dagen c:a 2,3 miljoner. Man önskar lite grann att man kunde trycka sedlar istället för knappar...

Facit: när insamlingstiden löpt ut hade den givit givit tre miljoner. Bra i och för sig, men långt ifrån de 6,4 miljoner som det skulle kosta att köpa in Verle gammelskog. Så då gick det alltså åt "skogen"? Icke! Ale kommunfullmäktige röstade ja till att vara med att delfinansiera köpet genom att skjuta till ca 1 miljon kronor. Västkuststiftelsen går in med ca 1 miljon kronor, Naturvårdsverket ger ca 1.9 miljoner kronor och Ett klick för skogen avdelar 2.4 miljoner kronor. Dessutom ger Fältbiologerna 400 000 kronor i bidrag till Ale kommun och Västkuststiftelsen för skötseln. Snipp, snapp snut... så har den sagan precis börjat! Men fortsätt att klicka - det finns många skogsområden kvar att rädda!


Inga kommentarer :