21 mars 2009

Kung av ett krympande rike


"En dag, berätta några polarfarare, dödade vi en isbjörn, som flere månader hade bevakat vår bostad; då vi öppnade honom funno vi i djurets mage ingenting mer än en klädesbit, som vår skräddare kastat ut med annat skräp. Flere andra björnar, som vi likaledes dödade, hade helt och hållet tomma inelfvor; andra hade icke förtärt annat än vatten och hafsväxter, en diet, som endast hungern kunnat tvinga dem att välja. Korteligen, det är ett sorgligt lif, som dessa djur föra, nödgade att oaflåtligt gå och söka efter sin föda i denna verld af is och mörker; ett rof för fruktansvärda snöstormar, som endast klipporna kunna ostraffadt trotsa, en lekboll för tusentals anfall af denna nyckfulla natur med isar, som utan uppehåll stöta tillsamman eller hopa sig i fruktansvärda massor; omgifna af förrädiska klyftor, eller hotade att när som helst föras ut i öppna hafvet af ett isstycke som lossnar och lemnar sitt landfäste. I sanning, den europeiska bruna björnen för ett det behagligaste lif i jemförelse med sin kusin i höga norden."
- - -
"Det händer äfven ofta vid slädfärder, då manskapet hvarken har tid eller möjlighet att anställa jagt, att truppen passerar förbi en eller flere björnar, som då stanna på endast några stegs afstånd, utan att i sin ställning röja annat än nyfikenhet och öfverraskning. En annan gång nöja de sig med att göra en rund omkring tåget, med hufvudet oaflåtligt vändt deråt. Så hände sig en gång, att vår doktor, som med sin släde, befann sig på återväg till fartyget, helt oförmodadt fick eskort af en stor isbjörn. Det var endast våra rop som föranledde doktorn att vända sig om, och då upptäckte han med öfverraskning, hvilket farligt sällskap han hade."
(Svenska Familjejournalen 1875)

"Dagens Nyheter har en artikel om hur isbjörnen Knut åt en födelsedagstårta. Sen Al Gore kom med sin bluffbild om den "drunknande" isbjörnen har klimatvänstern tagit isbjörnen som någon symbol för ett djur som kommer att utrotas av (den påhittade) kommande katastrofala uppvärmningen.

Men isbjörnen är ett av de farligaste djuren på jorden. För isbjörnen är människan helt enkelt mat. Ingen människa med förståndet i behåll ger sig ut i isbjörnsrika trakter utan ett vapen."
(Citat från svensk blogg anno 2008.)

Fotnot: Inslaget från YouTube har bytts ut eftersom det inte längre fanns tillgängligt. Samtidigt har länkarna setts över (140114).

Inga kommentarer :